Sosialt ansvarlig og aktsom

Stykket Holding AS har forankret sosial ansvarlighet og aktsomhet i bedriften gjennom rutiner, retningslinjer og opplæring. Styret i bedriften har forankret Åpenhetsloven og pliktene som følger på styremøte 14.06.2023.

Åpenhetsloven

Vi skal drive våre økonomiske aktiviteter i henhold til Åpenhetsloven og med høy grad av aktsomhet. Vi skal ta ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden vår, inkludert våre datterselskaper. Dette innebærer at aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres løpende og redegjøres årlig. Redegjørelsen skal offentliggjøres på virksomhetens nettsider innen 30.06. hvert år. Ved større vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger vil redegjørelsen oppdateres direkte.

Vi har kartlagt grunnleggende menneskerettigheter i henhold til de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Vi har kartlagt anstendige arbeidsforhold som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet, og som gir en lønn å leve av.


I løpet av regnskapsåret 2022 har vi kartlagt verdikjeden vår, avdekket risikoer og opprettet tiltak for å håndtere risikoene. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i fire hovedkategorier av risikoer:


Produkt og tjeneste:

Hvilken risiko er det for brudd på Åpenhetsloven ved levering av produkt/tjeneste?


Arbeids- og menneskerettigheter:

Den regionale risikoen for brudd på arbeids- og menneskerettigheter.


Lover og regler:

Den regionale risikoen for brudd på lover, regler og normer.


Korrupsjon:

Den regionale risikoen for korrupsjon.


Vi har ikke funnet noen faktiske brudd på anstendige arbeidsforhold eller grunnleggende menneskerettigheter, men vi har funnet noen potensielle risikoer som vi har valgt å jobbe videre med.


Håndterte risikoer:

Manglende forståelse for Åpenhetsloven og sosiale risikoer – Vi har økt intern kompetanse på sosial ansvarlighet gjennom presentasjoner, rutiner og økt bevisstgjøring.

Inkludere Åpenhetsloven i etiske retningslinjer – Vi setter tydelige krav, forventninger og rammer rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden vår, inkludert våre datterselskaper.

Oppdatert samfunnsansvar – Vi har oppdatert vårt samfunnsansvar for å inkludere Åpenhetsloven, forventninger og krav.


Risikoer vi jobber med:

Dekke Åpenhetsloven i kontrakter – Vi jobber med å oppdatere kontraktene våre for å dekke Åpenhetsloven på en god måte. Tidsfrist: 30.06.2024.

Følge opp bedrifter med høyere avklart risiko enn lav – For å sørge for at loven blir ivaretatt av bedriftene som har en risiko knyttet til seg som vi ikke har klart å avklare til lav. Tidsfrist: løpende.


For mer informasjon om arbeidet vårt knyttet til sosial ansvarlighet og Åpenhetsloven, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktopplysninger finner du her.